En säljares skyldighet att ersätta dolda fel!

Du som säljare av en fastighet har skyldighet att ersätta köparen för dolda fel som denne kan upptäcka upp till 10 år efter att köparen tillträtt huset. Detta oavsett hur många gånger fastigheten säljs efter att du flyttat ur.

Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel kan vara allting från skadedjur, mögel till fuktskador och konstruktionsfel och kan resultera i stora kostnader som du alltså kan vara skyldig att betala för. En förutsättning för att ett fel skall klassas som dolt är att;

  • köparen inte med fog kunnat förvänta sig ett dylikt fel med tanke på t ex husets ålder och konstruktion,
  • det inte upptäcktes eller borde upptäckts vid en undersökning av huset,
  • felet eller orsaken till felet inte nämndes i besiktningsprotokollet som en riskkonstruktion,
  • köparen följt besiktningsmannens rekommendation om vidare teknisk undersökning.

Är felet inte dolt har säljaren enligt lagen ingen skyldighet att ersätta köparen och köparen får därför själv bekosta reparationer. Visar det sig att det är ett ersättningsbart dolt fel utbetalas ersättning med avdrag för självrisken.

Varför teckna försäkring för säljare?

Försäkringen täcker (med vissa undantag) den ersättning för dolda fel i den sålda bostaden som kan bli aktuell i upp till 10 år efter försäljningen. Den omfattar även att försäkringsgivaren för din talan om köparen skulle ställa krav mot dig samt betalar utrednings- och eventuella rättegångskostnader å dina vägnar. Detta oavsett om det visar sig vara ett dolt fel eller inte. Försäkringen förutsätter att en professionell besiktning av partisk besiktningsman redan gjorts. Detta innebär att både du som säljare och din köpare undviker obehagliga upptäckter senare i processen. Risken för hävning eller avdrag på köpeskilling minskar väsentligt.

Jordabalken 4 kap. 19 §

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936)

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få de senaste objekten direkt till din mail!